Etiketter

,

Pålsundet. I varje stund en sista chans.

Varje dag när jag går över Långholmsbron och ser ut över Pålsundet, så tänker jag: sista chansen att se det så vackra och idylliska Pålsundet som det ser ut idag, just nu. Sista vackra vinterbilden medan isen fortfarande ligger. Sista fotot när isen just försvunnit och träden ännu inte fått någon grönska. Varje dag en sista bild av något som till hösten kommer att massakreras, för alltid ödeläggas efter en absolut sista sommar med bryggor, pålar i vattnet, mysiga gamla träbåtar och vackra pilar och alar som sträcker sig ut över vattnet och till fåglarna ger skydd och mat.

Varje dag, varje stund ett ALDRIG MERA.

I höst blir Pålsundet ett kalhygge, bryggorna rivs, pålarna dras upp och småbåtarna tvingas för alltid bort. En förstörelse av en älskad bit Stockholm i paritet med förstörelsen av Klarakvarteren.

Denna ödeläggelse av oersättlig skönhet och historisk kultur är det miljöpartistiska trafikborgarrådet som gått i spetsen för. Den rasrisk som uppträder p.g.a. trafikborgarrådets planer på att addera 2 asfalterade cykelbanor vid sidan av gångvägen tar han sedan som intäkt för att planerna MÅSTE genomföras p.g.a. den rasrisk som uppstår om planerna genomförs. Med andra ord: en argumentation som biter sig själv i svansen. Round and round we go.

EKOTURISM
Det är dags att våra politiker inser värdet av Stockholm som en stad för ekoturism. Det är den lummiga grönskan som turister älskar, inte kalhyggen och asfalt.  Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras.

BIOLOGISK MÅNGFALD
Pålsundet är en del av Bergsundsområdet. De grönskande remsorna längs vattnet utgör garantin för den biologiska mångfalden, Grönskan sträcker sig i nuläget nästan obrutet längs vattnet från Skanstull via Tanto, Bergsunds Strand,  Pålsundsparken och  Pålsundet fram till Söder Mälarstrands kajkant. Ett fantastiskt promenadstråk. Ett rikt fågelliv. Än så länge. Men synnerligen hotat framöver.

Ett rikt växt- och djurliv är ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket ansvarar för målet Ett rikt- växt och djurliv.

Internationella dagen för biologisk mångfald är en av FN:s internationella dagar och uppmärksammas den 22 maj varje år.

NÄRDEMOKRATI
Är en term som framhäver människors rätt till deltagande och delaktighet i förändringar och beslut. I detta fall är närdemokratin helt satt ur spel. Dessa cykelbanor är inte något som vi som bor här uttryckt önskemål om och de gagnar inte på något sätt vår närmiljö, tvärtom. Informationen om de djupgående skadeverkningarna på vår närmiljö kommer inte från de styrande i Stockholms Stad utan från Båtklubben Helenborg som engagerat sig, satt sig in i projektets konsekvenser och kommit med motförslag – som inte beaktats. Man kan inte annat än uppfatta det som så att vi, de boende, skulle hållas okunniga om OMFATTNINGEN av detta miljöförstörande projekt och istället ställas inför fait accompli när motorsågarna och grävskoporna börjat härja.

HISTORIA SAMMANLÄNKAD MED NUTIDEN
Stockholms uppkomst för 750 år sedan är intimt förknippad med kontrollen av vattenvägarna mellan Östersjön och Mälaren. Behovet att försvara och kontrollera de olika inloppen kan vi skönja i form av ortnamn och bevarade byggnader, skriver Vår Populärhistoria och fortsätter:

En rad namn som innehåller leden pål-, stake- eller stäk-, i betydelsen pålningsliknande avspärrningar i vattendrag, signalerar var försvarslinjerna har legat. Exempel på sådana namn är Stäket vid Kungsängen och Pålsundet vid Långholmen.

RIKSINTRESSE
Riksintresse är ett begrepp som kan avse ett område, plats eller enstaka objekt som är skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel. Riksintresse i Sverige är mark- eller vattenområden som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada det värde som konstituerat riksintresset. Boverket har det övergripande ansvaret vad gäller riksintressen och borde i detta falla agera ex cathedra med tanke på Pålsundets kulturella och historiska värde. Pålsundet är en turistmagnet.

AGERA OCH PÅVERKA
Det är valår i år och därmed finns det synnerligen goda chanser att förmå politikerna att riva upp detta huvudlösa beslut och hitta fram till andra lösningar. Förutsättningen är att vi inte lämnar bara åt andra att agera utan att vi själva i samverkan tar ett direkt ansvar för vår miljö   Tack vare människors direkta engagemang har tidigare huvudlösa förslag stoppats. Så kan ske också nu.

Upprop från Heleneborgs båtklubb http://palsundet.com/